• <h4>Добро дошли!</h4><br><h2>Проф. др МИРКО МИЛЕТИЋ</h2>

  Добро дошли!


  Проф. др МИРКО МИЛЕТИЋ

  – КОМУНИКОЛОГ –
 • НАГРАДА „DIALOGOS”

  НАГРАДА „DIALOGOS”

 • ТРЕЋЕ ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ

  ТРЕЋЕ ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

Дипломирао на новинарском смеру
Факултета политичких наука Универзитета у Београду
(1977-1981).

Магистрирао на истом факултету (1994-1997),
одбранивши магистарску тезу
Комуницирање у новим медијским условима
(Комисија: проф. др Владимир Штамбук – председник,
проф. др Тома Ђорђевић,
проф. др Мирољуб Радојковић – ментор).

Докторирао 2001. године на ФПН,
дисертацијом Масовно комуницирање у Србији у последњој деценији XX века
(Комисија: проф. др Вукашин Павловић – председник,
проф. др Милена Драгићевић-Шешић,
проф. др Мирољуб Радојковић – ментор).

УНИВЕРЗИТЕТ

ИЗБОРИ У САРАДНИЧКА И НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА
1995: асистент-приправник, Учитељски факултет, Јагодина.
1997: асистент, Учитељски факултет, Јагодина.
2001: доцент, Учитељски факултет, Јагодина.
2004: доцент, Факултет политичких наука, Београд.
2007: ванредни професор, Филозофски факултет Одсек за медијске студије, Нови Сад.
2012: редовни професор, Факултет за културу и медије, Београд.
РАД У НАСТАВИ
Учитељски факултет, Јагодина (1995/2007): Основе комуникологије, Масовне комуникације, Филмска и телевизијска култура, Социјална екологија – основне студије.
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд (2002/2007): Менаџмент медија – основне студије; Комуницирање, медији и друштво – магистарске студије.
Академија лепих уметности, Београд (2004/2007): Медији I–III,  основне студије.
Филозофски факултет, Косовска Митровица (2005/2006): Комуникологија, Јавно мнење – основне студије.
Факултет политичких наука, Београд (2006/2007): Комуникологија – основне студије.
Филозофски факултет, Нови Сад (2006/2010): Комуникологија I и II, Менаџмент медија, Политички маркетинг, Медијски систем Србије, Односи с јавношћу – основне студије.
Филолошки факултет, Београд (2011/2013): Комуникологија I и II – основне академске студије.
Факултет за културу и медије, Београд (2010/2019): Комуникологија, Теорије јавног мнења, Модели културне политике, Маркетинг и јавност – основне академске студије; Комуникационе стратегије, Медијски систем Србије – мастер академске студије; Теорије комуникације I и II, Савремени медијски системи – докторске академске студије.
Факултет друштвених наука, Београд (2019/2023): Комуникологија, Електронски и нови медији, Онлајн комуникације, Онлајн медији и креирање садржаја, Мултимедијске комуникације, Креативне индустрије – основне академске студије; Теорије и модели комуникације, Савремени медијски системи, Методологија научног истраживања – мастер академске студије; Комуникација и медији, Методи и технике научног истраживања – докторске академске студије.

Mediji 2

БИБЛИОГРАФИЈА
(Наслови књига, часописа и зборника написани су болдом, а наслови радова у књигама, часописима и зборницима италиком.)
Књиге
1. Милетић Мирко, Комуницирање у новим медијским условима, Учитељски факултет, 1998, Јагодина, (224 стр; монографија; УДК 316.77; ID =58151628).
2. Милетић Мирко, Мас-медији у вртлогу промена, Заједница РТВ станица Србије, 2001, Београд (334 стр; монографија; УДК 336.42(497.11) 1990/2000; 316.77(497.11) 1990/2000;32/019.5(497.11) 1990/2000; ISBN 86-902715-1-1).
3.Милетић Мирко, Менаџмент медија, ФММСП, 2003, Београд, (312 стр; уџбеник; УДК 005:32.019.5(075.8);004(075.08); ISBN 96-84531-02-7).
4. Милетић Мирко, Комуницирање, медији и друштво (коаутор М. Радојковић), Стилос, 2005, 2006. (I и II издање), Нови Сад; Учитељски факултет, 2008. (III издање), Београд (230 стр; монографија; УДК 316.77/.774; ISBN 86-7473-251-8).
5. Милетић Мирко, Ресетовање стварности, Протокол, 2008, Нови Сад (192 стр; монографија; УДК 316.77; 316.774:37;359.3/.4:005; ISBN 978-86-86343-01-7).
6. Милетић Мирко, Основе менаџмента медија, Филозофски факултет, 2009. (I издање) Нови Сад; Јасен, 2016. (II издање), Београд (292 стр; уџбеник; УДК 005:659.3; ISBN 978-86-6293-054-5).
7. Милетић Мирко, Структура и динамика  медијског система Србије, Јасен, 2014, Београд (500 стр; хрестоматија; УДК 32.019.51:654.194(497.11); 316.774:654.17/19;659.3/.4; ISBN 978-86-6293-033-0).
8. Милетић Мирко, Господари социјализације, Јасен, 2014, Београд (269 стр; монографија; УДК 316.736; 316.774:654.17/.19; 659.3/.4; ISBN 978-8-6293-034-7).
9. Милетић Мирко, Од знака до хипертекста (коаутор М.Ђорђевић), Факултет педагошких наука/Сербика, 2018, Јагодина/Београд (220. стр; монографија;  УДК 316.77; 82,00; 659.3/4:371; 81/22; ISBN 978-86-7604-174-9).
Лексикографија
10. Милетић М. Мирко (М.М.М.), аутор одредница: Евровизија, Новине, Плакат, Пропаганда, Радојковић Мирољуб, Серија, Телевизија, Удружење новинара (УНС, НУНС); Енциклопедији српског народа (ISBN 978-86-17-15732-4), Републички завод за уџбенике и наставна средства, 2008, Београд.
11. Милетић Мирко, Комуниколошки лексикон (коауторка Н. Милетић), Мегатренд универзитет, 2012 (I издање), 2017 (II издање); 2021 (III измењено и допуњено издање) Јасен, Београд (460/426 стр;  УДК 316.77(031); 316.774:654.17/.19(031); 659.3/.4(031); ISBN 978-86-7747-473-7/ISBN 978-86-6293-102-3).
12. Милетић Мирко, Српско-енглески комуниколошки речник (коауторка М. Боранијашевић), 2024, Службени гласник, Београд (ISBN 978-86-519-3040-2)
Радови објављени у научним часописима и зборницима
13. Милетић Мирко, Невербални говор у интерперсоналној комуникацији (стр. 163-181; УДК 800.9; ПР), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 1, 1997, Учитељски факултет, Јагодина.
14. Милетић Мирко, Рачунарска мрежа у образовном процесу (стр. 187-193; УДК 371.68; ОНР), Зборник радова УФЈ, бр. 2, тематско издање радова са научног скупа Друштвене промене и образовање учитеља (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), Учитељски факултет, 1997, Јагодина.
15. Милетић Мирко, Семиолошко-лингвистичке, садржајно-интеракцијске и медијске претпоставке комуницирања (стр. 283-303; УДК 801-54; ПР), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 3, Учитељски факултет, 1998, Јагодина.
16. Милетић Мирко, Виртуелна стварност (стр. 353-355; НК), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 3, Учитељски факултет, 1998, Јагодина.
17. Милетић Мирко, Информационо друштво између утопије и идеологије (стр. 309-333; 316.77), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 4, Учитељски факултет,1999, Јагодина.
18. Милетић Мирко, Јединствена едиција о комуницирању (стр. 423-434; НК), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 4, Учитељски факултет, 1999, Јагодина.
19. Милетић Мирко, Савремени приступ социологији (стр.122-123; НК), Директор школе, бр. 2, 1999, Београд.
20. Miletić Mirko, The Path to Civil Society through a Media Hyde Park: Development Opportunities for Open Media Channels in Serbia, Media Online – Southeast European Media Journal (11. XII 2000; http://www.mediaonline.ba/en/?ID=22; ONR), Sarajevo.
21. Miletić Mirko, Changes in Mass Communications and Culture in Serbia, Media Online – Southeast European Media Journal (21. XI 2001; http://www.mediaonline.ba/en/?ID=148; ONR), Sarajevo.
22. Милетић Мирко, Интраперсонално комуницирање између мишљења и конкретног облика комуникационе праксе (стр. 89-95; УДК 16.77.007; ОНР), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 6, Учитељски факултет, 2002, Јагодина.
23. Милетић Мирко, Мас-медији и образовање: сусрет са будућношћу (стр. 42-56; УДК 371.68; ОНР), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 7, Учитељски факултет, 2003, Јагодина.
24. Милетић Мирко, На трагу прошлости – окренут сутрашњици (стр. 7-13; УДК 37.001.7; ПР), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 7, Учитељски факултет, 2003, Јагодина.
25. Милетић Мирко, Мас-медијска писменост будућих учитеља – образовање за (мас)медије у курикулумима учитељских факултета у Србији, Зборник радова са међународне конференције Медији и образовање, (CD, ОНР), Универзитет уметности и ФДУ, 2004, Београд.
26. Милетић Мирко, Медијска писменост – стварност, потребе, могућности (стр. 62-77; УДК 371.68; ОНР), Зборник радова са научног скупа Комуникација и медији у савременој настави (УДК 371.004(82); 37.02(82); 37.04(82); 316.77(82); ISBN 86-7604-014-1), Учитељски факултет и Институт за педагошка истраживања, 2004. Јагодина-Београд.
27. Милетић Мирко, Специфичности педагошког комуницирања (стр. 21-38; УДК 7.015.3/.018.262; ОНР), Зборник радова УФЈ (УДК 37(082); ISSN 0354/9895), бр. 8, Учитељски факултет, 2004, Јагодина.
28. Милетић Мирко, Србија без „четврте власти” (стр. 131-154; УДК 316.774:316.42; 32.019.5(497.11); ОНР), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 1, Удружење за политичке науке, 2004, Нови Сад.
29. Милетић Мирко, Медији, политика и јавна реч (стр. 431-434; НК), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 1, Удружење за политичке науке, 2004, Нови Сад.
30. Милетић Мирко, О свакодневној, научној и уметничкој истини (стр. 9-14, ОНР), Узданица (УДК 37+82; ISSN 1451-673Х), бр. 2, Учитељски факултет, 2004, Јагодина.
31. Милетић Мирко, Мас-медијски комплекс – нови образовни систем (стр. 106-120; УДК 371.68; ОНР), Зборник радова са међународног научног скупа Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању (УДК 007:37(082); ISBN 86-83097-32-2), Књига 2, Учитељски факултет, 2005, Сомбор.
32. Милетић Мирко, Информација и порука (стр. 295-310; ОНР); Новинарство у теорији и пракси (УДК 070(035); ISBN 86-82355-33-7; приредили др Михаило Бјелица и др Зоран Јевтовић), Антуријум, 2005, Београд.
33. Милетић Мирко, Образовање новинара у Србији (стр. 367-389; УДК 37-044:82-92(497.11); ПР), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 2-3, Удружење за политичке науке, 2005, Нови Сад.
34. Милетић Мирко, Виртуелни изазови демократији (стр. 131-154;), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 4-5, Удружење за политичке науке, 2006, Нови Сад.
35. Милетић Мирко, Комуникабилност поруке и комуникациона компетентност наставника у педагошком комуницирању (стр. 76-88; УДК 316.773.3; 37.064.2; ОНР), Зборник радова са међународног научног скупа Развијање комуникационих компетенција наставника и ученика (УДК 37.064.2/.3(082); ISBN 978-86-7604-035-3), Педагошки факултет Јагодина и Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 2006, Јагодина.
36. Милетић Мирко, Менаџмент медија: садржајни оквир наставне дисциплине (стр. 33-43; УДК 316.774:005.71; ПР), CM часопис за управљање комуницирањем (УДК 316.77(05); ISSN 1452-7405), бр 1, Факултет политичких наука и Протокол, 2006, Београд-Нови Сад.
37. Милетић Мирко, Приватизација мас-медија у јавном власништву (стр.141-161; УДК 316.77:32; ОНР), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 6-7, Удружење за политичке науке, 2007, Нови Сад.
38. Милетић Мирко, Хакери свих земаља – уједините се (стр. 145-149; НК), CM часопис за управљање комуницирањем (УДК 316.77(05); ISSN 1452-7405), бр 2, Факултет политичких наука и Протокол, 2007, Београд-Нови Сад.
39. Милетић Мирко, Митови о медијима и савремене политичке митологије (стр. 27-47; УДК 316.74:316.774:32.019.51; ОНР), CM часопис за управљање комуницирањем (УДК 316.77(05); ISSN 1452-7405), бр 5, Факултет политичких наука и Протокол, 2007, Београд-Нови Сад.
40. Милетић Мирко, Конфигурисање медијског система Србије (135-163; УДК 316.774(497.11); ОНР), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 8-9-10, Удружење за политичке науке, 2008, Нови Сад.
41. Милетић Мирко, Компјутерска мрежа и могућности успостављања демократске јавности у савременом друштву (стр. 133-153; УДК 316.324.8:316.776; 316.653:004.738.5; ОНР), Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 1821-0171), Годишњак Факултета за културу и медије бр. 1, Мегатренд универзитет, 2009, Београд.
42. Милетић Мирко, Комуникабилност сајтова у хипертексту као услов комуницирања посредством интернета (395-411; УДК 316.776:004.738.5; ОНР), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 11-12, Удружење за политичке науке, 2009, Нови Сад.
43. Милетић Мирко, Политички слоган: највидљивија порука у политичком комуницирању (стр. 115-133); УДК 32.019.51:316.773.3; ОНР), CM часопис за управљање комуницирањем (УДК 316.77(05); ISSN 1452-7405), бр 11, Факултет политичких наука и Протокол, 2009, Београд-Нови Сад.
44. Милетић Мирко, Школа, медији и доколица у животу младих у Србији (37-55; УДК 379.8-053.6(497.11); 316.776-053.6:659.3/.4(497.11); ОНР)), Обичан дан, истраживање дневне економије времена, Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), посебно издање, Удружење за политичке науке, 2009, Нови Сад.
45. Милетић Мирко, Мултикултуралност и интеркултуралност хипертекста (65-74; УДК 316.774/.776; ОНР), Зборник радова са петог међународног интердисциплинарног симпозијума Сусрет култура (УДК 316.7(082); ISBN 978-86-6065-040-7), Књига 1, Филозофски факултет, 2010, Нови Сад.
46. Милетић Мирко, Комуникационе стратегије – покушај теоријске концептуализације (стр. 13-31; УДК 316.774/.776; ОНР), Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 1821-0171), Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 3, Мегатренд универзитет, 2011, Београд.
47. Милетић Мирко, Медијски систем и јавне политике (стр. 281-299; коаутор Н. Милетић; УДК 316.77 (497.11); 316.334.3(497.11); ПНР), Мегатренд ревија, Вол. 8 (2), Мегатренд универзитет, 2011, Београд.
48. Милетић Мирко, Културна политика у медијском систему Србије (стр. 47-65; коаутор Н. Милетић; УДК 316.75:654.19 (497.11), 316.75:32.019.51 (497.11), 351.85 (497.11); ОНР); Култура и друштвени развој (I) – Зборник радова са научног скупа Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја (ISBN 978-86-7747-476-8; УДК 351.85 (497.11) (082), 7:316.75 (497.11) (082), 316.774 (497.11) (082), Мегатренд универзитет – Факултет за културу и медије, 2012, Београд.
49. Милетић Мирко, Веселин Илић – први декан Учитељског факултета у Јагодини (стр. 95-103; УДК 378.112(497.11):929; ПР), Зборник радова Личност и стваралаштво Веселина Илића (УДК 316.929(082); ISBN 978-86-7379-271-2), Филозофски факултет, 2012, Ниш.
50. Милетић Мирко, Медијски систем Кубе: острво у свету (стр. 407-426; УДК 32.019.51:654.19(729.1); ОНР); Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 1821-0171), Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 5, Мегатренд универзитет, 2013, Београд.
51. Милетић Мирко, Русија данас (РТ): Одговор глобалном медијском једноумљу (стр. 15-28; УДК 32.019.5:316.774; МС); Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), бр. 25, Култура – Полис, 2014, Нови Сад.
52. Милетић Мирко, Медијски јавни сервиси у Србији – странпутице и путеви (стр. 285-312; УДК 316.774/.775:654.17/.19(497.11); 340.134:654.17/.19(497.11) ; ОНР); Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 1821-0171), Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, Мегатренд универзитет, 2014, Београд.
53. Милетић Мирко, Нови медиј(и) и лингвистичко-семантичке недоумице (стр. 303-313; УДК 316.77; ОНР), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589; COBISS.SR-ID 199568391), бр. 28, Култура – Полис, 2015, Нови Сад.
54. Милетић Мирко, Приватизација медијских организација у јавном власништву у Србији (стр. 305-326; УДК 338.246.025.88(497.11); 659.3(497.11) ; ОНР); Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 1821-0171), Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, Мегатренд универзитет, 2015, Београд.
55. Милетић Мирко, Масовни медији, културна политика и културни образац у савременој Србији (стр. 277-291; УДК 316.774(497.11); ОНР), Анали Филолошког факултета (ISSN 0522-8468), Књига XXVII, Свеска I, Филолошки факултет, 2015, Београд
56. Милетић Мирко, Медији, образовање и медијска писменост (стр. 323-337; УДК 316.774;316.4:659.3/4; ПР), Зборник радова Средњи век у српској науци, књижевности и уметности (УДК 821.163.41.09(082); 811.163.41.(082); 930.85(497.11)04/14(082); 94(947.11.)04/14(082);316.774(082); ISBN 978-86-82379-66-9), Народна библиотека Ресавска школа и Институт за српски језик САНУ, 2016, Деспотовац/Београд.
57. Милетић Мирко, Деконструкција медијског система у Србији (стр. 239-249; УДК 316.77 (497.11); ОНР), Култура полиса (УДК 316.334.56:008; ISSN 1820-4589; COBISS.SR-ID 199568391), бр. 32, Култура – Полис и Институт за европске студије, 2017, Нови Сад Београд.
58. Miletić Mirko, Scientific and Tehnological Revolution as Information Revolution (pp. 1-3; UDC 316.422.44:[316.776:004; Preface),  Culture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes” (UDC 316.77(082); 316.774(497.11)(082); ISBN 978-86-7747-578-9; COBISS.SR-ID 251776780), Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, 2017, Belgrade.
59. Miletić Sarić Nevena & Miletić Mirko, Books and Literature in the Information Society (pp. 345-357; UDC 316.334.2:655.3.066.11; OSP), Culture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes” (UDC 316.77(082); 316.774(497.11)(082); ISBN 978-86-7747-578-9; COBISS.SR-ID 251776780), Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, 2017, Belgrade.
60. Милетић Мирко, Видљивост у научноји и академској заједници Србије (стр. xiii-xv;  уводник); Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 2560-3205), Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, Мегатренд универзитет, 2018, Београд.
61. Милетић Мирко, Библиографија објављених радова: 2009 – 2018 (xvii-xlii; библиографија); Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 2560-3205), Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, Мегатренд универзитет, 2018, Београд.
62. Милетић Мирко, Средиште српске културе (стр. 3-36; УДК 271.222(497.11); ОНР); Комуникације, медији, култура (УДК 316.77; ISSN 2560-3205), Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, Мегатренд универзитет, 2018, Београд.
63. Милетић Мирко, Компетентност и медијска писменост као предуслови за разумевање проблема и борбу против депопулације у Србији (стр. 20-28; УДК 316.776.33(497.11)(082); СР); Зборник радова Бела куга и медији (пр. Аврамовић Александар; УДК 314.15.015(497.11)(082); 316.776.33(497.11)(082); ISBN 978-86-900921-0-9), Браф, 2019, Топола.
64. Милетић Мирко, Преовлађујући културни образац у медијским садржајима и исељавање младих из Србије (стр. 15-21; УДК 316.776.33(497.11)(082); СР); Зборник радова Стоп за белу кугу и исељавање (пр. Аврамовић Александар; УДК 316.774:314.116-022.252(497.11)(082); ISBN 978-86-900921-1-6), Браф, 2020, Топола.
65. Милетић Мирко, За научну изврсност (стр. 7-12; УДК 050; уводник); Друштвени хоризонти (УДК 3; ISSN 2787-0693 штампано изадање; 2787-1207 онлајн), Вол. 1. бр. 1, Факултет друштвених наука, 2021, Београд.
66. Милетић Мирко, Дигитални медији, родитељство и породица (стр. 20 – 24; УДК УДК 316.776.33(497.11)(082); СР);Зборник радова Стоп за белу кугу и исељавање (пр. Аврамовић Александар; УДК 316.774:314.116-022.252(497.11)(082); ISBN 978-86-900921-1-6), Браф, 2021, Топола.
67. Милетић Мирко, Античко и хришћанско наслеђе у комуникологији (стр. 215-226; УДК 316.774/.776; 808; ПР); Друштвени хоризонти (УДК 3; ISSN 2787-0693 штампано изадање; 2787-1207 онлајн), Вол. 1. бр. 2, Факултет друштвених наука, 2021, Београд.
68. Ђорђевић М. Марко и Милетић М. Мирко, Мањински медији и дигитално комуникацијско окружење (стр. 191 – 201; УДК 316.774:323.15]:004.738.5; ПР),  Узданица (УДК 81; 82; 7.01; 37.01; ISSN 1451-673X), год. XIX, бр 1, 2022, Факултет педагошких наука, Јагодина.
69. Miletić Mirko & Djordjević Marko, Communication Competence of Teachers in Contemporary Educational-Pedagogical Work, (pp. 720 – 729; RP), Pedagogy, Number 6, Volume 94, Az Buki Publishing House, 2022, Sofia.
Остале публикације
70. Милетић Мирко (приређивач и аутор уводног текста), Учитељски факултет у Јагодини 1993-1998, Учитељски факултет,1998, Јагодина (120 стр. УДК 378.637(497.11)1993/1998; ID=70440224).
71. Милетић Мирко, Увод у комуникологију, Учитељски факултет, 2003, Јагодина (203 стр. скрипте)
72. Милетић Мирко, Истина у карикатури, Матра-карикатуре, Нови пут, 1995, Јагодина (предговор у ретроспективној књизи карикатура Александра Урошевића Матре, стр.1-2).
73. Милетић Мирко, Хроника поморавског радија, Нови пут, 1992, Јагодина (брошура, 50 стр.).
НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
1. Међународна конференција Медији и образовање (Универзитет уметности и Факултет драмских уметности у Београду, 2-4. октобар 2003. године, Београд): Мас-медијска писменост будућих учитеља – образовање за (мас)медије у курикулумима учитељских факултета у Србији.
2. Међународна научно-стручна конференција Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању (Учитељски факултет у Сомбору, 1-2. април 2005. године, Сомбор): Мас-медијски комплекс – нови образовни систем (председавјући сесије Нови медији и образовање).
3. Међународна конференција Развијање комуникационих компетентности наставника и ученика (Институт за педагошка истраживања Београд и Учитељски факултет у Јагодини, 23-24. септембар 2005. године, Јагодина): Комуникабилност поруке и комуникациона компетентност наставника (уводно саопштење).
4. Међународни научни скуп Друштво и технологија (Хрватско комуниколошко друштво, Међународна удруга комуниколошких друштава и други, 26-28. јун 2008, Задар): Јавност у информационом друштву.
5. Пети међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура (Филозофски факултет, 1. децембар 2009, Нови Сад): Мултикултуралност и интеркултуралност хипертекста.
6. Међународни интердисциплинарни симпозијум Филозофија медија – Уметност и медији (Центар за филозофију медија Загреб и др. 19-22.09.2012. Опатија): Уметничко стваралаштво у информационом друштву.
7. Национални научни скуп са међународним учешћем Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја (Факултет за културу и медије, 31. мај 2012, Београд): Културна политика у медијском систему Србије.
8. Национални научни скуп са међународним учешћем Комуникација и медији у савременој настави (Учитељски факултет, 17. и 18. октобар 2004, Јагодина): Медијска писменост – стварност, потребе, могућности (уводно саопштење).
9. Округли сто Друштвене промене и образовање учитеља (Заједница Учитељских факултета Србије, мај 1996. године, Јагодина): Рачунарска мрежа у образовном процесу.
10. Симпозијум Здравље, екологија, мас-медији (Завод за здравствену заштиту Зајечар, 16. и 17. април 1998. године, Доњи Милановац): Нови медиј и нови облик комуницирања у медицини и здравству.
-11.Међународни симпозијум Медији и законодавство (Фонд за отворено друштво Београд и Амбасада СР Немачке у Београду, 22-23. март 1996. године, Београд).
12. Немачко-југословенски семинар Медијско законодавство у Европи и новинарски кодекси у Европи (23-24. јануар 1998, Београд).
13. Globale, regionale und lokale eben der medienpraxis in Deutschland (Фонд за отворено друштво Београд, октобар 1996. године, Берлин).
14. Семинар Политика и медији (Центар за демократију Београд и Freie universitat Berlin, 20. и 21. октобар 2000. године, Београд).
15. Први сабор политиколога Југославије Демократија и политички живот у кризним временима, Воркшоп Медији и демократска јавност (Удружење за политички науке Југославије, 23.-25. јун 2000. године, Доњи Милановац): Промене у мас-медијском комплексу Србије.
16. Округли сто Мала и средња предузећа и економска политика Србије (Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, 3. јун 2004. године, Београд): Приватизација медија у јавном власништву.
17. Округли сто Образовање – мост између савремене технологије и уметности, (Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, 28. фебруар 2005. године, Београд): Виртуелно комуницирање и уметност.
18. Округли сто Демократска трансформација медијског система (Фонд за отворено друштво, 11. новембар 2000. године, Београд).
19. Округли сто о Предлогу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (OSCE, Европски покрет у Србији, Министарство културе и медија, 23. октобар 2003. године, Београд).
20. Округли сто Образовање за медије у Србији (Институт друштвених наука и Медија центар, 18. јануар 2006. Београд).
21. Трибина Медијски систем у Србији (Удружење новинара Србије и Факултет хуманистичких наука, 30. мај 2006. Београд).
22. Трибина Медији у новом Уставу Републике Србије (Удржење новинара Србије, септембар 2006. Београд).
23. Семинар Регионално усавршавање курикулума – ка европском простору високог образовања (Алтернативна академска образовна мрежа, 20-22. октобар 2006. Београд).
24. Семинар Стратегија односа са јавношћу у оквиру пројекта Изградња капацитета мреже локалних омбудсмана у Србији (Европски покрет у Србији, OSCE и Правни форум, 23. 10 2006. Зрењанин), предавања: Комуникација са грађанима и Масовни медији у локалним друштваним заједницама.
25. Округли сто Књига за медије – медији за књигу (Факултет политичких наука и Издавачка кућа Клио, 14. септембар 2006, Београд).
26. Округли сто Медији и моћ, домети, последице (Факултет за културу и медије Мегатренд универзитет, 8. јун 2010, Београд).
27. Округли сто Личност и стваралаштво Веселина Илића (1935 – 2002), (Филозофски факултет, 17. новембар, 2012, Ниш): Професор Веселин Илић – први декан Учитељског факултета у Јагодини.
28. Национални научни скуп са међународним учешћем Савремена уметничка пракаса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој (Факултет за културу и медије, 20. новембар 2014, Београд): Медијска глобализација, национални идентитет и културна политика.
29. Трибина Значај медијске писмености у савременом друштву (24. дани српскога духовног преображења, 22.9.2015. Деспотовац).
30. Међународна научна конференција Информациона револуција, нови медији и друштвене промене у свету, региону и Србији (Факултет за културу и медије, 25. новембар 2016, Београд): Положај и будућност књижевности у информационом друштву.
31. Сајам медија (26. октобар 2018, Београд): Панел Медији и политички маркетинг: Убиство политичке идеје – да или не?
32. Медијски форум о депопулацији у Србији (2. новембар 2018, Топола):Медијска писменост као предуслов за разумевање проблема и борбу против депопулације.
33. Трибина Медији и образовање: Од знака до хипертекста (22. април 2019, Дом културе Студентски град, Београд).
34. Медијски форум о депопулацији у Србији (8. новембар 2019, Топола): Преовлађујући културни образац у медијским садржајима и исељавање младих из Србије.
35. Медијски форум о депопулацији у Србији (6. новембар 2020, Топола): Дигитални медији, родитељство и породица.
ЦИТИРАНИ РАДОВИ
1. Brunner, R. (2002): How to build Public Broadcast in Post-Socialist Countries, Medienhilfe, Zurich (p. 8).
2. Недељковић, M. (1999): Социологија, Учитељски факултет, Јагодина (стр.204).
3. Зонић, Д. (1999): Свет рекламе, Просвета, Београд (стр. 147).
4. Jевтовић, З. (2000): Toталитаризам и мас-медији, Kрајински књижњвни круг, Неготин (стр. 20).
5. Jевтовић, З. (2003): Jaвно мњење и политика, Центар за савремену журналистику и Академија лепих уметности, Београд (стр. 46).
6. Савић, В. (2004): Kомуникативни приступ настави страних језика, Зборник радова са научног скупа Koмуникација и медији у савременој настави, Учитељски факултет у Јагодини и Институт за педагошка истраживања Београд (стр. 567).
7. Цветковић, Н. (2004): Важност комуникације у савременом образовном процесу, телевизијска литература и телевизијски учитељ, Зборник радова са научног скупа Koмуникација и медији у савременој настави, Учитељски факултет у Јагодини и Институт за педагошка истраживања Београд (стр. 257).
8. Барбуловић, С; Jевтовић, З; Лакичевић, М. и Поповић, M. (2004): Aмнезија јавности, Графо-комерц, Београд (стр. 8).
9. Николић, М. (2005): Радио – класични и нови медиј у процесу едукације, Зборник радова Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању, Kњига 2, Учитељски факултет у Сомбору, Сомбор, 2005 (стр. 135).
10. Богавац, С. (2000): Менаџмент медија, Факултет за интернационални менаџмент, Београд (на 24 странице у књизи).
11. Бјелица, М. и Јевтовић, З. (2006): Историја новинарства, Мегатренд, Београд (стр.422).
12. Деспотовић, Љ. и Ђуретић, Н. (2006): Етницитет и медији, Медија центар, Нови Сад (стр.15.).
13. Николић. П. (2006): Музички виедо спот, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 1/06, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 97).
14. Кнежевић, С. (2007): Мејл арт – дописна уметност/уметност комуникације, – часопис за управљање комуницирањем, 2/07, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 133).
15. Ђорђевић, Т. (2007): Блог и комуникација на интернету,  – часопис за управљање комуницирањем, 3/07, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 53).
16. Никодијевић, Д. (2008): Увод у менаџмент медија, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 97, 108).
17. Томић, Б. (2008): Опсег приватизације масмедија у Србији, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 5/08, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 75).
18. Ћитић, Т. (2008): Дигитална телевизија – нови мултимедиј, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 5/08, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 82).
19. Врањеш, А. (2008): Партизански филм као средство политичке пропаганде, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 6/08, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 102).
20. Mихајлов-Прокоповић, А. (2008): Радио будућности – дигитална револуција, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 7/08, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 67).
21. Младеновић, Н. (2008): Будућност филма, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 7/08, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 99).
22. Раденковић. В. (2008): Радио и телевизијска продукција, Факултет техничких наука, Нови Сад (стр.144).
23. Вуксановић, Д. (2009): Аура и истина у ери дигиталне манипулације, Центар за филозофију медија, http://www.centar-fm.org/index.php/component/content/article/141.
24. Татомировић, Т. (2009): Виртуелна комуникација у будућности – употреба и злоупотреба, Scribd, http://www.scribd.com/doc/9981281/Buducnost-virtuelnog-komuniciranja.
25. Мрђа, Н. (2009): Од информатичког ка концептуалном друштву, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 10/09, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 36).
26. Namkosse, B. B. (2009): ’Реалити’ телевизијски формат са посебним освртом на емисију ’Велики брат’, CМ часопис за управљање комуницирањем, 10/09, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 51).
27. Михајлов-Прокоповић, А. (2009): Глобални медији: CNN i BBC World News, CМ часопис за управљање комуницирањем, 10/09, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 120).
28. Дуњић, А.М. (2009): Стрип у светлу дигитализације, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 11/09, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 100).
29. Милошевић, И. (2009): Невербално комуницирање у новим медијским условима, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 13/09, Факултет политичких наука Београд и Протокол Нови Сад (стр. 98, 99).
30. Кљајић, В. (2009): Новинарство у у служби пи-ара и маркетинга, Годишњак ФПН, Факултет политичких наука, Београд (стр. 385).
31. Ђорђевић, М. (2010): Културни обрасци у медијима масовних комуникација у Србији од 2000. до 2005. године, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу у медије, бр. 2, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 314, 316, 319).
32. Клеут, Ј. (2010): Активна публика и новинарство, Зборник радова Место и улога медијских студија за међурегионалну сарадњу, Филозофски факултет, Нови Сад (стр. 52).
33. Вуксановић, Д. (2010): The Aura and Truth in the Era of Digital Manipulation, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 15/10, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 32).
34. Симић, С. (2010): Локалне радио-станице у Поморавском округу, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 16/10, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 106, 107, 108, 109).
35. Милосављевић, Р. (2010): Локалне телевизије у Крагујевцу од крагујевачког програма до крагујевачке иницијативе, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 16/10, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 130, 131, 132, 137).
36. Бубоњић, М. (2010): Сајберсвијет као алегоријска парадигма нове цивилизације, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 17/10, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 75).
37. Дробњак, Д. (2011): 3D, СМ – часопис за управљање комуницирањем, 18/11, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 120).
38. Ћорђевић, М. (2010): Културни обрасци у времену медијског спектакла, Задужбина Андрејевић, Београд (стр. 21, 22, 23).
39. Деспотовић, Љ. и Јевтовић, З. (2010): Геополитика и медији, Графомаркетинг, Нови Сад (cтр.248).
40. Поточан, Б. (2011): Од локалне до глобалне информације, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 14).
41. Лајић-Михајловић, Д. (2011): Такмичење као облик јавне гусларске праксе, Музикологија, бр. 11, Музиколошки институт САНУ, Београд (стр. 184).
42. Комуницирање и комуникациона шема, Media Communication Education http://blogmce.blogspot.com/p/praksa.html.
43. Вуксановић, Д. (2011): Филозофија медија 2, Факултет драмских уметности и Чигоја, Београд (стр. 31).
44. Tapavicki Duronjic, T. & Pribisev Beleslin, T. (2011):.Second Media Age in the Education System of Republic of Srpska, in T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011, Chesapeake, VA: AACE (p. 281).
45. Клеут, Ј. (2011): Веб дизајн и конструисање позиције корисника, Веродостојност медија – домети медијске транзиције; Факултет политичких наука – Чигоја, Београд (стр. 156).
46. Кешетовић, Ж; Милашиновић, С. и Нинковић, В. (2011): Култура и кризно комуницирање, Култура полиса, бр 15, Култура – Полис, Нови Сад (стр. 291).
47. Тапавачки Дуроњић, Т. (2011): Комуницирање у медијасфери, Бард-фин Београд и Романов Бања Лука (стр. 14).
48. Дошеновић, М. (2011): Новомедијска слика стварности – комуникацијска (об)мана јавности или (не)моћ савремене грађанске мисли, Социолошка луча, V/2, Филозофски факултет Никшић – Друштво социолога Црне Горе (стр. 73).
49. Никодијевић, Д. (2012): Менаџмент масовних медија, Чигоја – Мегатренд универзитет, Београд (стр. 120).
50. Филиповић, С. (2012): Гофманов глумац као аватар: могућност примене драматуршког модела у виртуелном комуницирању, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 23/12, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 75, 78).
51. Петровић, Р. С. (2012): Транснационални културни империјализам – Зашто у српским медијима нема српског културног становишта? Култура и друштвени развој – Зборник радова са научног скупа Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја, Мегатренд универзитет – Факултет за културу и медије, Београд (стр. 94).
52. Новаковић, Д. (2012): Међународно комуницирање и интернет, Култура и друштвени развој – Зборник радова са научног скупа Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја, Мегатренд универзитет – Факултет за културу и медије, Београд (стр. 486).
53. Вулетић, С. и Тодоровић, В. (2012): Утицај медија на културни живот деце, Култура и друштвени развој – Зборник радова са научног скупа Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја, Мегатренд универзитет – Факултет за културу и медије, Београд (стр. 539, 550).
54. Кузмановић, Ј. (2012): Нова улога библиотеке у основним школама и комуникациона стратегија за њено промовисање, Култура полиса, бр 17, Култура – Полис, Нови Сад (стр. 126).
55. Недељковић, М. (2012): Рад проф. др Веселина Илића на Учитељском факултету у Јагодини, Зборник радова Личност и стваралаштво Веселина Илића, Филозофски факултет, Ниш (стр. 104).
56. Миленковић, В. и Стаменковић, С. (2012): Масовно комуницирање у информатичком друштву, Зборник радова Криза и перспектива знања и науке, Филозофски факултет, Ниш (стр. 530, 533, 534, 535, 537).
57. Рашевић, Д. (2012): Утицај неких социјалних субјеката на медијску културу, Социолошки дискурс, бр. 4, Удружење социолога, Бања Лука (стр. 72).
58. Зубер, Љ. и Лазић, А. (2012): Информационо друштво и медији у Босни и Херцеговини, Сварог, бр.5, Независни универзитет, Бања Лука (стр. 85).
59. Мирков, Л. (2013): Невербална комуникација бојама у јавном наступу, CМ –часопис за управљање комуницирањем, 25/13, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 127).
60. Манић, М. и Милошевић, К. (2013): Утицај рекламе на медијску публику: реципијенти као роба или пасивни посматрачи медијских творевина, Култура полиса, бр 21 Култура – Полис, Нови Сад (стр. 322).
61. Милосављевић, Р. (2013): Шумадија у Вечерњим новостима у првој деценији ХХI века, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 27/13, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 148).
62. Манић, Љ. и Филиповић, С. (2013): Управљање корпоративним комуникацијама путем друштвених медија, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 5/2013, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 252, 253).
63. Јеленковић, П. и Јеленковић, Љ. (2013): Оглашавање у функцији система комуникације, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 5/2013, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 284, 285, 286).
64. Поточан, Б. (2013): Најупечатљивији визуелни документи о Великом рату у Србији и другде уз српску војску, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 5/2013, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 316).
65. Стевановић, С. (2013): Стереотипи у интерперсоналном комуницирању родитеља и деце, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 5/2013, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 337, 347, 348, 349, 350).
66. Симеуновић Бајић, Н; Сенић, Н. и Јосифовић, С. (2013): Културно-историјски значај Центра Радио-телевизије Србије за истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума: југословенски и постјугословенски контекст, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 5/2013, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 452).
67. Милашиновић, С. и Јевтовић, З. (2013): Методологија истраживања конфликата и кризно комуницирање у савременом друштву, Криминалистичко-полицијска академија, Београд (стр. 21, 35, 81, 127, 132).
68. Алексић, М. и Манић, Љ. (2013): Мултитаскинг као све доминантнији начин коришћења медија, Зборник радова Моћ комуникације, Висока струковна школа за односе с јавношћу Београд и Паневропски универзитет Аперион, Бања Лука (стр. 14).
69. Штасни, Г. (2013):  Номинације бога у молитвама на језеру Светог Николаја Велимировића, Теолингвистичка проучавања словенских језика, ур. Грковић Мејџор Ј. и Кончаревић К, Српска академија наука и уметности, Београд (стр. 296, 297, 299).
70. Симеуновић Бајић, Н. (2014): Медијска слика Рома у Србији, Институт за новију историју Србије, Београд (стр. 13, 14, 140).
71. Јевтовић, З; Петровић, Р. и Арацки З. (2014): Жанрови у савременом новинарству, Јасен, Београд (стр. 27, 37-38).
72. Ђорђевић, М. М. (2014): Медијска митомахија – ка деконструкцији медијских митова и митова о медијима, http://serbika.blogspot.com/2014/05/medijskamitomahija-ka-dekonstrukciji.html.
73. Милашиновић, С. и Јетовић, З. (2014): Социологија, Криминалистичко-полицијска академија, Београд (стр. 169, 175).
74. Петровић, Р. (2014): Нови журнализам, Јасен, Београд (стр. 16, 17, 28, 31, 36, 172).
75. Лазић, Б. (2014): Знаковне замене за невербално комуницирање у писаној виртуелној комуникацији, CМ – часопис за управљање комуницирањем, 31/14, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 24).
76. Томић, Б. (2014): Кризно комуницирање у заштићеним природним подручјима, CМ –часопис за управљање комуницирањем, 31/14, Факултет политичких наука Београд и Центар за усмеравање комуникација Нови Сад (стр. 81).
77.  Алексић, М; Манић, Љ. и Танкосић, М. (2014): Стратешка улога интерне комуникације у стварању организационе културе и репутацијеКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 6/2014, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 204).
78. Вучковић, Л. (2014): Значај невербалних знакова у игрању друштвених улога у интерперсоналном комуницирањуКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 6/2014, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 231, 232, 234, 237, 239, 240, 241).
79. Поточан, Б. (2014): Планетарно ексклузивна вест на примеру новинске агенције,  Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 6/2014, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 268).
80. Танкосић, М. и Трифуновић, Д. (2014): Улагање и развој телевизијских предузећа кроз имплементацију иновација и креативност у савременим друштвеним и медијским условимаКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 6/2014, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 330, 331).
81. Тодоровић, В. (2014): Медији, омладина и културно наслеђе Републике СрбијеКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 6/2014, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 364, 366).
82. Ерцеговац, И. и Средојевић, М. (2014): Copy/paste новинарство и интернет: половни производ у новим медијима, Култура, 145, Завод за проучавање културног развитка, Београд (стр. 202).
83. Ђорђевић, М. (2015): Медијски митови и спиновање јавног мнењаКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 288,289).
84. Костић, Т. (2015): Утицај електронских медија на савремене уџбенике у СрбијиКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 402).
85. Вулетић, С. (2015): Дидактички аспекти унапређења медијске писмености ученика основних школаКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 426, 428).
86. Вучковић, Л. (2015): Значај медијског описмењавања у развоју деце и младих у СрбијиКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 441, 442, 443, 445,).
87. Штајн, А. (2015): Фрагментација медијске публике у циљу ефикасности медијских порука у масовним медијимаКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 480).
88. Симчић Милановић, В. (2015): Медијски линч и екскомуникацијаКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 496, 497, 503).
89. Симеуновић Бајић, Н. (2015): ТВ серије Телевизије Београд као чинилац позитивне традиције у контексту културне глобализацијеКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 631).
90. Тодоровић, В. (2015): Модели културне политике као подршка очувању културне баштинеКултура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 753).
91. Томић, Б. (2015): Дискурзивно и иконичко у новим илустративним жанровима, CМ – часопис за комуниникацију и медије, бр. 33, Институт за усмеравање комуникација/Факултет политичких наука, Нови Сад/Београд (стр. 115).
92. Милутиновић, И. (2015): Регулатива радио-дифузије у Србији, Службени гласник, Београд (стр. 12, 13).
93. Вучинић, С. (2015): Стратегије комуникације у кризним ситуацијама, Чигоја, Београд (стр. 10, 11, 12,16, 66, 69, 114, 116, 131, 159, 175, 192, 193, 194, 198, 207, 220).
94. Боранијашевић, М. (2015): Intentio auctoris vs intentio lectoris у роману „Старац и море”Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 7/2015, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 151, 152, 153, 155, 156).
95. Стевановић, С. (2015): Значај управљања комуницирањем у односима са медијима за креирање пословног имиџа јавних комуналних предузећаКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 7/2015, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 191, 193).
96. Вулетић, С. (2015): Организовање однос с јавношћу школских установаКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 7/2015, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 227).
97. Вучинић, С. (2015): Демократичност и контроверзе интернетаКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 7/2015, Универзитет примењених наука Мегатренд, Београд (стр. 274,  275, 276, 278, 280, 283, 285).
98. Милојевић, А. (2015): Двосмерни симетрични односи с јавношћу и дигиталне комуникационе технологије: између теорије и праксеCМ – часопис за комуниникацију и медије, бр. 35, Институт за усмеравање комуникација/Факултет политичких наука, Нови Сад/Београд (стр. 82).
99. Ђорђевић, М. (2016): Политика и умеће убеђивања, Просвета, Београд (стр. 149).
100. Марковић Томић, М. (2016): Медији и теме у вези са европском интеграцијом Србије у периоду 2002 – 2016CМ – часопис за комуниникацију и медије, бр. 37, Институт за усмеравање комуникација/Факултет политичких наука, Нови Сад/Београд (стр. 10).
101. Боранијашевић, М. (2016): Форма у функцији садржаја, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 8/2016, Универзитет „Џон Незбит”, Београд (стр. 159).
102. Ишаретовић, С. (2016): Процјена медијске писмености средњошколаца из Републике Српске према европској методологијиКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 8/2016, Универзитет „Џон Незбит”, Београд (стр. 194).
103. Ђорђевић, Ј. (2016): Кад маске падну: како се представљамо на друштвеним мрежамаКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 8/2016, Универзитет „Џон Незбит”, Београд (стр. 230).
104. Јовановић, З. (2016): Изазови приватизације медија у Србији: менаџмент између јавног интереса и интереса власникаКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 8/2016, Универзитет „Џон Незбит”, Београд (стр. 249, 250,252).
105. Бенгин, С. и Ратковић Његован, Б. (2017): Мониторинг медија, Факултет техничких наука, Нови Сад (стр. 15).
106. Бајић, П. (2017): Онлајн штампа: односи између садржаја у штампаним и онлајн издањима дневних новинаCМ – часопис за комуниникацију и медије, бр. 39, Институт за усмеравање комуникација/Факултет политичких наука, Нови Сад/Београд (стр. 58).
107. Лазаревић, Ј. (2017): Доменска имена у функцији идентитета и комуникације с јавношћу компанија на интернетуCМ – часопис за комуниникацију и медије, бр. 39, Институт за усмеравање комуникација/Факултет политичких наука, Нови Сад/Београд (стр. 89).
108. Đorđević, J. (2017): Influence of Social Networks on Means of Communication Amongst Younger PeopleCulture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade (pp. 251, 252).
109. Vučković. L. (2017): Political Pre-Election and Postelection Campaign on Social Networks via the InternetCulture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade (pp. 267, 276, 278, 279, 280).
110. Bajić, J. (2017): Influence of Scientific and Technological Revolution in the Development of Personal and Professional Competence of Modern HumansCulture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade (pp. 461, 462).
111. Боранијашевић, М. (2017): Књижевно дело, превођење, значење, Јасен, Београд (стр. 54, 55, 67, 68, 69,73, 75, 105, 111,119, 120).
112. Ерцеговац, И. (2017): Инфлуенсери као вође мнења у примарним групама на друштвеним мрежама и њихова улогау новој медијској сфериКомуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије 9/2017, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 258).
113. Симеуновић Бајић, Н. (2018): Књижевност у српским новинама: анализа новинских садржаја о књижевности, Мегатренд универзитет, Београд (стр. 13, 15, 38)
114. Деспотовић, Љ. и Јевтовић, З. (2019): Геополитика медија, Култура полиса/Кариос, Нови Сад/Сремски Карловци (стр. 265, 295/6, 321, 396).
115. Бракус, А.(2019): Утицај тржишта на медијске садржаје, Култура полиса, бр. 39, Култура – Полис, Нови Сад (стр. 518/519).
116. Клеут, Ј. (2020): Ја (ни)сам бот: Коментари читалаца као жанр партиципације у дигиталном простору, Филозофски факултет, Нови Сад (стр. 165).
117.  Залад, Г. (2021): Анализа дискурса о Косову и Метохији у недељницима Нин и Тајм на текстуалном нивоу према новим микрожанровимаCМ – часопис за комуниникацију и медије, бр. 50, Институт за усмеравање комуникација/Факултет политичких наука, Нови Сад/Београд (стр. 334).
118. Миленковић, В. (2022): Увод у новинарство, Факултет за спорт, Универзитет Унион–Никола Тесла, Београд (стр. 49, 266).
119. Торлак, Н. (2022): Новинарство и књижевност, НВО Академија друштвених наука, Бијело Поље (стр. 76).
120. Симеуновић Бајић, Н. (2022): Међународно комуницирање и медији, Фолозофски факултет, Ниш (стр. 13, 19, 31, 35).
УЧЕШЋЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА
Пројекат МНПТР бр. 47004 (2011-2015): Унапређење јавних политика у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста.
РАД У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА
– Покретач и творац садржајног концепта часописа за друштвене науке Друштвени хоризонти/Social Horizons, Факултет друштвених наука, Београд (2021 – …).
– Главни и одговорни уредник Годишњака Факултета за културу и медије Комуникације, медији, култура, Универзитет  „Џон Незбит”, Београд (2013 – 2019).
– Један од оснивача и члан уредништва часописа за неговање политичке културе Култура полиса, Удружење за политичке науке, Нови Сад (2004 – 2021).
– Члан редакције часописа CМ – Communication Management, Факултет политичких наука-Протокол, Београд-Нови Сад (2007 – 2010) .
– Редактор Зборника радова УФЈ, Учитељски факултет, Јагодина (1997 – 2001).
УРЕДНИК ЗБОРНИКА НАУЧНИХ РАДОВА
Култура и друштвени развој (I), Зборник радова са 1. научне конференције „Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја”  (ISBN 978-86-7747-476-8; УДК 351.85 (497.11) (082), 7:316.75 (497.11) (082), 316.774 (497.11) (082), 571 стр.), Мегатренд универзитет – Факултет за културу и медије, Београд, 2012.
– Култура и друштвени развој (II), Зборник радова са 2. научне конференције „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, Мегатренд универзитет – Факултет за културу и медије, Београд, 2015.
Culture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade, 2017.
 РЕЦЕНЗИЈЕ КЊИГА
1. Миленковић, В. (2022): Увод у новинарство, Факултет за спорт, Универзитет Унион–Никола Тесла, Београд.
2. Торлак, Н. (2022): Новинарство и књижевност, НВО Академија друштвених наука, Бијело Поље.
3. Тапавички Дуроњић, Т. (2019): Литерарно новинарство и нарација, Факултет политичких наука, Бања Лука.
4. Миливојевић, Т. (2019): Чаробни круг, Филип Вишњић, Београд.
5. Боранијашевић, М. (2017): Књижевно дело, превођење, значење, Јасен, Београд.
6. Тапавички Дуроњић, Т. (2017): Дигитални информациони системи, Факултет политичких наука, Бања Лука.
7. Бенгин, С. и Ратковић Његован, Б. (2017): Мониторинг медија, Факултет техничких наука, Нови Сад.
8. Ђорђевић, Марко (2016): Политика и умеће убеђивања, Просвета, Београд.
9. Милутиновић, И. (2015): Регулатива радио-дифузије у Србији, Службени гласник, Београд.
10. Ђорђевић, Михајло (2015): Ху из ху ин глобализејшен (напомена: аутор је намерно написао наслов књиге ћирилицом) – Полиграфија патологије глобалистичког ума и ново читање историја култура и цивилизација у потрази за истином о „истини”, Пешић и синови, Београд.
11. Зорић, Г. (2015): Академик Мирослав Пантић, Народна библиотека „Ресавска школа”/Ресавска библиотека, Деспотовац/Свилајнац
12. Петровић, Р. (2014): Нови журнализам, Јасен, Београд.
13. Тапавички Дуроњић, Т. ур. (2012): Интернет култура дјеце и младих у Републици Српској, Факултет политичких наука, Бања Лука.
14. Никодијевић, Д. (2012): Менаџмент масовних медија, Чигоја, Београд.
15. Тапавички Дуроњић, Т. (2011): Комуницирање у медијасфери, Бард-фин и Романов, Београд – Бања Лука.
16. Маринковић, Д. (2012): Стратегија односа с јавношћу, Задужбина Андрејевић, Београд.
17. Ђорђевић, Марко (2010): Културни обрасци у времену медијског спектакла, Задужбина Андрејевић, Београд.
18. Никодијевић, Д. (2009): Менаџмент електронских медија, Мегатренд универзитет, Београд.
19. Ђорђевић, Михајло (2008): Семиотика аудиовизуелног, Serbia Digital Movie & AVCOMextem, Београд.
20. Никодијевић, Д. (2008, 2013): Увод у менаџмент медија, Мегатренд универзитет, Београд.
21. Раденковић, В. (2008): Радио и телевизијска продукција, Факултет техничких наука, Нови Сад.
22. Зорић, Г. (2008): Ресава, Народна библиотека „Ресавска школа”, Деспотовац.
23. Марковић, З. и др. (1999): 130 година Гимназије Светозар Марковић у Јагодини, Историјски архив, Јагодина.
Рецензент у часописима:
1. Соцолошки преглед, Српско социолошко друштво, Београд, главни и одговорни уредник проф. др Урош Шуваковић (М24).
2. Баштина,  Институт за српску културу, Приштина – Лепосавић, Србија, главна и одговорна уредница проф. др Драгана Танчић (М24).
3.  CM – часопис за комуникацију и медије, Институт за усмеравање комуникација/Факултет политичких наука, Нови Сад/Београд, главни и одговорни уредник проф. др Мирољуб Радојковић. (М24).
Рецензент ENIC/NARIC Србија (Центар за инфоримасање о признавању иностраних високошколских исправа и признавање у сврху запошљавања)

 

МЕНТОРСТВО
Дипломски радови
Учитељски факултет, Јагодина
1. Анђелка Минић: Насиље у телевизијским програмима и понашање ученика млађих разреда основне школе (2002);
2. Славица Антић: Остваривање едукативне функције локалних медија на примеру општине Јагодина (2003);
3. Горан Марић: Међузависност медијског образовања, образовања за медије и медија у образовању (2003);
4. Марина Маљковић: Дечје новине (часописи) и наставни планови и програми у млађим разредима основне школе (2003);
5. Јасмина Марић: Комуникациона компетентност наставника разредне наставе и педагошки ефекти (теоријски модел) (2003);
6. Дејан Матић: Медији масовног комуницирања и социјално девијантне појаве (2004);
7. Драгица Јовановић: Узроци, манифестације, последице и могућности превазилажења еколошке кризе у свету (2004);
8. Биљана Думановић: Еколошке последице научно-технолошке револуције (29. 10. 2004);
9. Зоран Ђурђевић: Еколошке последице агресије НАТО пакта на СР Југославију (2004);
10. Данијела Синадиновић: Екологија у васпитно-образовном систему Србије (2005);
11. Слађана Стојаковић: Васпитно-образовне основе формирања еколошке свести и развоја еколошке културе у млађим разредима основне школе (2005);
12. Ивана Антић: Угрожавање животне средине и мере заштите у општини Мајданпек (2005);
13. Љиљана Филиповић: Угрожавање животне средине и мере заштите у општини Бор (2005);
14. Гордана Маћешић: Угрожавање животне средине и мере заштите у општини Свилајнац (2005);
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд
15. Ранка Нинковић: Услови оснивања и специфичности менаџмента у медијским предузећима у Босни и Херцеговини (2004).
16. Горан Чомор: Модернизација и будућност телевизије (2006).
Академија лепих уметности, Београд
17. Миљана Јовановић: Приватизација медијских предузећа у јавном власништву у Србији (2008).
Филозофски факултет, Нови Сад
18. Милица Граховац: Изборна кампања ДСС и НС за републичке парламентарне изборе 2008. године (2008).
19. Маја Живановић: Маркетиншка кампања Једини прави Зрењанин (2008).
20. Кристина Бугарски: Анализа маркетиншке кампање Универзијаде у Београду (2009).
21. Тамара Белајић: Аналза маркетиншких кампања за Егзит-фестивал 2001, 2003. и 2009. године као пример промоције и развоја бренда (2009).
22. Драган Станар : Пројекат маркетиншке кампање Радио-телевизије Војводине (2009).
23. Станислава Зарић. Могућности невербалног комуницирања у телевизијским емисијама (2009).
24. Љиљана Попадић: Пројекат маркетиншке кампање за дневне новине Политика (2010).
Мастер радови
Факултет за културу и медије, Баоград
25. Ема Цветић: Комуникациона стратегија за повећање броја иностраних туриста у Србији (2011);
26. Виолета Вучетић: Персуазивност пропагандних порука као претпоставка успешности комуникационих стратегија привредних оргенизација (2012);
27. Ана Милетић: Комуникациона стратегија промене имиџа Војске Србије 2005-2010 (2012);
28. Душан Стојаковић: Уређивачка политика – елемент комуникационе стратегије за позиционирање Вечерњих новости на тржишту дневних новина у Србији (2012);
29. Јелена Кузмановић: Нова улоге библиотеке у основним школама и комуникациона стратегија за њено промовисање (2012).
30. Јелена Бањанац: Визуелни дизајн као елемент комуникационе стратегије за повећање тиража и угледа дневних новина (2013);
31. Кристина Бартула: Специфичности позиционираности Јавног радиодифузног предузећа РТВ Студио Б у медијском систему Србије (2013);
32. Ивана Пивалица: Комуникациона стратегија за побољшање имиџа Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије (2013);
33. Александра Јанковић: Медијске могућности интернета у процесу остваривања односа с јавношћу (2013).
34. Деана Ђукић: Комуникациона стартегија за повећање броја корисника интернет сервиса Пет-фејс (2014).
35. Мирјана Сандић: Евалуација примене комуникационе стратегије за професионализацију Војске Србије (2014).
36. Јелена Матић: Стратегија успешног пословног комуницирања запослених у Студентској служби и студената Факултета за културу и медије (2014).
37. Гордана Валчић: Утицај професионалних комуникатора у медијским организацијама на остваривање интегралних комуникационих стратегија (2014).
38. Срећко Анђелковић: Комуникациона стратегија за промоцију програмских садржаја Војног музеја у Београду (2014).
39. Мирјана Крстовић: Садржајна и визуелна модернизација магазина „Одбрана” као елемент комуникационе стратегије за повећање тиража (2018).
Факултет друштвених наука, Београд
40. Бојана Влајић: Читаност и поверење грађана у дневне новине током пандемије вируса корона у Републици Србији (2023).
41. Сања Башић: Медијска писменост студената у Републици Србији (2023).
42. Мила Јосиповић: Сличности и разлике медијских система Немачке и Србије (2023).
43. Ивана Ерцеговац: Етичке импликације и утицај примене вештачке интелигенције на квалитет, прецизност и дистрибуцију медијских садржаја (2023).
Магистарске тезе (члан комисија за оцену и одбрану)
1. Факултет политичких наука, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе кандидата Бранка Марковића Ограничења слободе штампе у Кнежевини и Краљевини Србији, 30. мај 2003. године (проф. др Љубинка Трговчевић, председница Комисије, и проф. др Бранимир Стојковић, ментор-члан).
2. Факултет политичких наука, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе кандидата Ранка Милосављевића Медијски систем Косова и Метохије 1999-2006: регулација и професионални стандарди, 2. децембар 2008. године (проф. др Мирољуб Радојковић, председник Комисије, и проф. др Бранимир Стојковић, ментор-члан).
3. Факултет политичких наука, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе кандидаткиње Ане Милојевић Критичка теорија о масовном комуницирању, 16. децембар 2008. године (проф. др Бранимир Стојковић, председник Комисије, и проф. др Мирољуб Радојковић, ментор-члан).
4. Факултет за културу и медије, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе кандидаткиње Марије Алексић Специфичности радија у оглашавању производа, 6. фебруар 2008. године (проф. др Зоран Јевтовић, председник Комисије, и проф. др Беба Ракић, ментор-члан).
5. Факултет политичких наука, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе кандидата Бориса Лабудовића Мас-медијски систем по Никласу Луману: комуниколошка перспектива, 19. мај. 2009. године (проф. др Бранимир Стојковић, председник Комисије, и проф. др Мирољуб Радојковић, ментор-члан).
6. Факултет политичких наука, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе кандидаткиње Јелене Клеут Социјално-културне детерминанте тумачења порука у масовном комуницирању, 13. октобар 2009. године (проф. др Бранимир Стојковић, председник Комисије, и проф. др Мирољуб Радојковић, ментор-члан).
7. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе кандидаткиње Марије Јовановић Улога и значај пословне комуникацвије у савременом менаџменту, 23. децембар 2009. године (проф. др Ненад Ђорђевић, председник Комисије, проф. др Милан Митровић, ментор-члан)
Докторске дисертације (ментор и члан комисија за оцену и одбрану)
1. Факултет за културу и медије, Београд: ментор за израду докторске дисертације Слободана Вулетића Организовање и остваривање односа с јавношћу основних школа у Сpбији, 4. децембар 2015. (проф. др Миливоје Павловић, председник Комисије, и проф. др Милица Андевска,члан).
2. Факултет за културу и медије, Београд: ментор за израду докторске дисертације Марије Боранијашевић Досезање изоморфизма значења у превођењу књижевних дела – комуниколошки приступ, 20. мај 2016. (проф. др Миомир Петровић, председник Комисије, и проф. др Драгана Спасић,члан).
3. Факултет за културу и медије, Београд: ментор за израду докторске дисертације Славице Ишаретовић Програми образовања и медијска писменост средњошколаца у Републици Српској, 11. септембар 2017. (проф. др Наташа Симеуновић Бајић, коментор-члан, проф. др Татјана Миливојевић, председник Комисије, доц. др Марко Ђорђевић, члан, проф. др. Нада Торлак, члан).
4. Факултет за културу и медије, Београд: ментор за израду докторске дисертације Хелене Милошевић Могућности и значај коришћења друштвених мрежа посредованих интернетом за унапређење односа с јавношћу Војске Србије, 18. септембар 2017. (проф. др Драган Ћаловић, коментор-члан, проф. др Миљојко Базић, председник Комисије, проф. др Зоран Јевтовић, члан, проф. др Драгана Јовановић, члан).
5. Факултет за културу и медије, Београд: ментор за израду докторске дисертације Татјане Костић Специфичности тумачења значења књижевноуметничких текстова као естетских порука у читанкама за српски језик и књижевност, 24. септембар 2019. године (проф. др Миљојко Базић, председник Комисије, проф. др. Петар Пијановић, члан).
1. Факултет политичких наука, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Бобана Томића „Развојни аспекти приватизације мас-медија у Србији”, 30. октобар 2007. године (проф. др Бранимир Стојковић, председник Комисије, и проф. др Мирољуб Радојковић, ментор-члан).
2. Факултет за културу и медије, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Марине Чукановић Каравидић Менаџмент у издаваштву, 16. септембар 2008. године (проф. др Слободан Бранковић, председник Комисије, и проф. др Драган Никодијевић, ментор-члан).
3. Факултет за пословне студије, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Марије Алексић Односи с јавношћу задужбина културе Србије, 26. јануар 2010. године (проф. др Драган Никодијевић, председник Комисије, и проф. др Весна Милановић Голубовић, ментор-члан).
4. Факултет за културу и медије, Београд: председник Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Радивоја Петровића „Нови журнализам као изазов монополу традиционалних медија”, 28. jануар 2011. године (проф. др Љубиша Деспотовић, члан Комисије, и проф. др Зоран Јевтовић, ментор-члан).
5. Факултет техничких наука, Нови Сад: члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Мирјане Ковачевић Утицај менаџмента медија на избор медијских садржаја, 4. новембар 2011. године (проф. др Илија Ћосић, председник Комисије, проф. др Лепосава Грубић Нешић, члан, проф. др Илија Ковачевић, члан, и доц. др Биљана Ратковић Његован, ментор-члан).
6. Факултет за културу и медије, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Зорана Бранковића Тријада интенција медијске стварности: дискурзивни композити и опозити, 31. јануар 2014. године (проф. др Зоран Аврамовић, председник Комисије, и проф. др Драган Никодијевић, ментор-члан).
7. Факултет за културу и медије, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Сање Вучинић Стратегије комуникације у кризним ситуацијама, 12. мај 2015. године (проф. др Беба Ракић, председник Комисије, и проф. др Миливоје Павловић, ментор-члан).
8. Факултет за културу и медије, Београд: члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Војислава Тодоровића Утицај медија на ставове омладине Србије о очувању културног наслеђа на Косову и Метохији, 10. март 2017. године (проф. др Неђо Даниловић, председник Комисије, и проф. др Миљојко Базић, ментор-члан).
9. Факултет за културу и медије, Београд: председник Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Јелене Бајић Савремени комуниколошки модели унапређења персоналних и професионалних компетенција на примеру Републике Србије, 31. јануар 2018. године (проф. др Живко Кулић, члан Комисије, и проф. др Татјана Миливојевић, ментор-члан).
10. Факултет за културу и медије, Београд: председник Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Славице Стевановић Значај односа с јавношћу за управљање у јавном предузећу, 19. јун 2018. године (проф. др Мира Ракић, члан Комисије, проф. др Будимир Поточан, члан Комисије, проф. др Љиљана Манић, коментор-члан, и проф. др Миљојко Базић, ментор-члан).
РАД У СТРУЧНИМ И ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТА И ИНСТИТУТА
– Члан Савета Учитељског факултета у Јагодини (2001-2003).
– Заменик шефа Одсека за Медијске студије Филозофског факултета  у Новом Саду (2008-2010).
– Председник Савета Факултета за културу и медије у Београду (2013-2014).
– Продекан за II и III степен студија и науку Факултета за културу и медиј у Београду (2014-2016).
– Члан Управног одбора Института друштвених наука у Београду (2014-…).
– Декан Факултета друштвених наука у Београду (2020-2023).
НАГРАДЕ
Награда Dialogos за књигу „Од знака до хипертекста” (2019; коаутор Марко М. Ђорђевић).

Награда Удружења новинара Србије Жика М. Јовановић за књигу „Мас-медији у вртлогу промена” (2002).

MM Nagrada UNS

ВЕБ-САЈТ

КЊИГЕ

СТУДЕНТИ

 КОНСУЛТАЦИЈЕ

Среда (13.00 – 15.00) и четвртак (16.00 – 18.00)

НОВИНАРСТВО

Петнаест година професионални новинар (1981-1996).

Прве текстове објавио у „Студенту” 1980. године. Током осамдесетих писао за „Вечерње новости” и РТВ Београд.

Од 1981. до 1996. године у Радио-новинском предузећу „Нови пут” у Светозареву. Новинар-репортер (1981-1988), главни и одговорни уредник Радио Светозарева (1988-1992), директор Радио-новинског предузећа „Нови пут”, главни уредник I и II програма Радио Јагодине и недељника „Нови пут” (1992-1996).

Председник Управног одбора Заједнице радио и телевизијских станица Србије (1991-1995).
Аутор заједничког вечерњег програма Удружених радио-станица Србије „Добро ти вече Србијо” (1989); коаутор ноћног – „Ово је твоја ноћ Србијо”, и јутарњег програма – „Добро ти јутро Србијо” (1990), који су на таласима 40 радио-станица у Србији емитовани више од 10 година.

Аутор монографије „Хроника поморавског радија” (1992).

Покретач Другог програма Радио Јагодине (1994).

Оснивач Поморавског прес-центра (1994).

Добитник прве нагараде на 10. фестивалу радио-станица Србије 1989. године – „Емисија године”, за документарну репортажу „Прича о штрајку”, награда за информативне емисије на два претходна фестивала, као и више професионалних награда и признања.

Добитник Повеље Клуба новинара Поморавља за допринос развоју новинарства и достојанства новинарске професије
поводом Светског дана медија 2022. године.

КЊИЖЕВНОСТ

Збирка приповедака КРАЈПУТАШИ

I издање: „Чигоја”, Београд, 2004.

krajputasi

II издање: Народна библиотека „Ресавска школа”, Деспотовац, 2017.

III издање:  „Јасен”, Београд, 2022.

Садржај:

ЧИЗМЕ

КОФЕР

СЛАВА

СЛИКА

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ

ИГРА

CV ENGLISH

Education
Faculty of Political Sciences, University of Belgrade: BA Journalism (1981),
MA Communication Science (1997), PhD Communication Science (2001).

Profession
Full Professor & Еx-dean of the Faculty of Social Sciences, Belgrade.

Courses
Communicоlogy, Electronic and New Media, Online Communication, Online Media and Content Creation, Multimedia Communications, Creative Industry (BA studies); Theories and Models of Communication, Modern Media Systems, Methodology of Scientific Research (MA studies); Communication and Media, Methods and techniques of scientific research (PhD studies).

Publicationes

a) Books:

 1. Communication in New Media Conditions, Jagodina: Teachers’ College, 1998 (p.224);

 2. Mass Media in a Whirlwind of Changes, Belgrade: Association of Serbian Lokal Broadcasting Stations, 2001 (p.330);

 3. Media Management, Belgrade: Faculty of Small Business Management, 2003 (p. 312);

 4. Communication, Media and Society, (coauthor M. Radojkovic), Novi Sad: Stylos, 2005, 2006, 2008 (p. 230);

 5. Resetting Reality, Novi Sad: Protocol, 2008 (p. 192);

 6. Basics of Media Management, Novi Sad: Faculty of Philosophy, 2009;

  Belgrade: Jasen, 2016 (p. 256).

 7. Lexicon of Communication (coauthor N. Miletic), Belgrade: Megatrend, 2012, 2017; Jasen, 2021 (p. 460).

 8. Structure and Dynamics of the Media System of Serbia, Belgrade: Jasen, 2014 (p. 500).

 9. Masters of Socialization, Belgrade: Jasen, 2014 (p. 288).

 10. From Sign to Hypertext (coauthor M. M. Djordjevic), Jagodina/Belgrade: Faculty of Pedagogical Sciences/Serbika, 2018 (p. 220).

b) Numerous scientific, theoretical and professional articles in classical and electronic, domestic and foreign magazines.

c) Collections of tales Roadside Monuments (three editions – 2004, 2017, 2022).

Work in scientific journals
Editor in chief of the scientific journal “Communication, Media, Culture”,
Member of the editorial board of the scientific journal “Culture of Polis”.

Editor of the Thematic Proceedings
Information Revolution, New Media and Social Changes

Journalistic experience
Reporter, editor, editor in chief and director of Radio Jagodina, the oldest local broadcasting station in Central Serbia (1981-1996).

Prizes
Prize of the Journalists Association of Serbia for the best theoretical book about journalism and mass media for the year 2002: “Mass Media in a Whirlwind of Changes”.

Prize of the International Scientific Journal Media Dialogues for the best book (coauthor M. M. Djordjevic) in the field of media theory and culture for the year 2018: “From Sign to Hypertext.

Personal
Born 1958 in Despotovac, Serbia.

ГАЛЕРИЈА

ФОТО-ГАЛЕРИЈА

ПРИВАТНО

ЛИНКОВИ

Факултет друштвених наука, Београд

Часопис Друштвени хоризонти
Часопис Комуникације, медији, култура: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
Часопис Култура полиса
Часопис CM – Communication and Media
Часопис Социолошки преглед

Википедија на српском језику

LinkedIn

Факултет политичких наука, Београд
Институт друштвених наука, Београд

Народна библиотека Србије
Универзитетска библиотека Светозар Марковић

Министарство просвете
Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Министарство културе
Министарство информисања и телекомуникација

Удружење новинара Србије
Регулаторно тело за електронске медије
Медија центар Београд

Растко
Српска књижевност у 100 књига

РТС ПЛАНЕТА

РТС
РТВ Пинк
TV Б92
ТВ Прва
ТВ Хепи
ТВ РТ – Russia Todey
Би-Би-Си
Си-Ен-Ен

Спутник Србија 
РТ Балкан

Политика
Данас

Вечерње новости
Блиц

Курир
Информер
Ало

Печат
Нови Стандард
НИН
Време

ТАНЈУГ
Бета
Фонет

Нови пут, РТВ Јагодина

CentralMedia